Reklamační řád

Reklamace želvy v případě že vám uhyne.

Při prodeji a vlastním předání želvy je každý nový chovatel a vlastník seznámen s dokumenty (registrační list, CITES). Před podpisem registračního listu je seznámen s tím, že želva splňuje tyto viditelné vlastnosti a bude poučen viz:
1. Čisté jasné oči, bez výtoku.
2. Bez výtoku ze zobáku, nosu, očí, kloaky.
3. Tvrdost karapaxu – není měkký.
4. Seznámení s podmínkami chovu, na které je želva zvyklá. Předání odkazu na webové stránky www.ceskazelva.cz. Případně i možnost zakoupení knihy ŽELVA ZELENAVÁ od Nataši Velenské.
5. Návod jak a kde želvu registrovat, pokud je chráněna úmluvou CITES.
6. Bude řádně o všem poučen dle nařízení CITES.

Pokud želva přesto uhyne v péči nového vlastníka a budete požadovat jakoukoliv náhradu je potřeba zařídit pitvu na pracovišti s akreditací Státní veterinární zpráva. Pitva jednoznačně určí příčinu úhynu. Na základě pitevní zprávy bude řešena oprávněnost reklamace. Za oprávněnou reklamaci bude považované zjištění že želva měla skrytou vadu o které nemohl prodávající vědět. Na úrazy, nehody, onemocnění vzniklé až po zakoupení se reklamace nevztahuje.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi kupujícím, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, vyplývajícího z uzavřené kupní smlouvy, je kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím. Kontaktní údaje jsou dostupné na internetových stránkách http://www.coi.cz/. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro kupujícího zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zákona o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení prodávajícího s jejím vrácením).

Kupující, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště. Seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské komise pod https://commission.europa.eu/index_cs.

Závěrečná ustanovení

Účastníci se dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 1751 odst. 1.

Tato smlouva je uzavírána pomocí prostředků komunikace na dálku, s čímž obě smluvní strany vyjadřují svůj bezpodmínečný souhlas. Žádné náklady v souvislosti s uzavřením smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku nevznikají.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou v souladu s právním řádem České republiky.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné ke dni 11. 7. 2023